Statut

Towarzystwa Edukacyjno-Sportowego „Solvitur Ambulando”
uchwalony dnia 30 grudnia 2014 r.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Sportowo-Edukacyjne „Solvitur Ambulando” i zwane jest w dalszej części statutu Towarzystwem.

§ 2

1. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa, ul. Fasolowa 47B, 02-482 Warszawa.

2. Wraz z wpisaniem do właściwego rejestru Towarzystwo ma osobowość prawną.

§ 3

Towarzystwo prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4

Towarzystwo opiera swą działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków.

§ 5

Towarzystwo może używać godła, barw i znaku Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

§ 6

Towarzystwo ma prawo być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji kierujących się w swojej działalności celami niesprzecznymi ze statutem Towarzystwa.

§ 7

1. Celem Towarzystwa jest:

1) popularyzacja kultury fizycznej,
2) inspirowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój masowej kultury fizycznej i edukacji,
3) zwiększanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
4) ochrona i promocja zdrowia, a w szczególności promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, podnoszenie poziomu świadomości zdrowotnej i sprawności psychomotorycznej społeczeństwa,
5) wychowywanie i kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz w kierunku szlachetnego współzawodnictwa, szacunku dla partnerów i trudu rywalizacji.

2. Podstawowymi dyscyplinami sportowymi, rozwijanymi i propagowanymi przez Towarzystwo są, w szczególności: narciarstwo, kajakarstwo, sporty rowerowe, tenis ziemny i stołowy, squash, żeglarstwo, biegi, taniec towarzyski oraz sporty wyprawowe, w szczególności związane z turystyką górską i zmotoryzowaną.

3. Towarzystwo prowadzi działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2) wypoczynku dzieci i młodzieży,
3) edukacji, oświaty i wychowania,
4) turystyki i krajoznawstwa,
5) ochrony i promocji zdrowia.

§ 8

1. Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo, w szczególności:

1) propaguje sport wśród społeczeństwa,
2) organizuje zawody i imprezy sportowe,
3) organizuje czas wolny, w szczególności poprzez przedsięwzięcia szkoleniowe w postaci kursów, treningów i obozów sportowych i rekreacyjnych, w tym również dla dzieci i młodzieży oraz innych imprez,
4) prowadzi działalność społeczną polegającą na świadczeniu przez Towarzystwo usług na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno – oświatowej i sportowo – rekreacyjnej oraz turystycznej,
5) bierze udział w imprezach sportowych organizowanych przez władze i organizacje sportowe i inne,
6) nabywa i buduje obiekty, nabywa i gromadzi sprzęt przeznaczony do prowadzenia działalności statutowej,
7) zarządza i administruje urządzeniami sportowymi, sprzętem i obiektami będącymi własnością Towarzystwa i przez nie użytkowanymi,
8) realizuje programy na rzecz zdrowia w celu zapobiegania i ograniczania uzależnień, nałogów, otyłości oraz innych zagrożeń dla zdrowia,
9) podejmuje działania w celu zwiększenia dostępu do dóbr edukacji i kultury, w tym kultury fizycznej i zdrowotnej,
10) współpracuje w zakresie rozwoju wychowania fizycznego i sportu z władzami państwowymi oraz samorządowymi,
11) współdziała z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o pokrewnych celach.

2. Działania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4 są prowadzone odpłatnie, pozostałe działania są prowadzone nieodpłatnie.

3. Przychód z działalności odpłatnej służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1) uczestników
2) zwyczajnych,
3) honorowych.

§ 10

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda pełnoletnia osoba, której zachowanie i cechy charakteru pozostają w zgodności z celami Towarzystwa i która:

1) złoży pisemną deklarację przystąpienia,
2) uzyska pisemną rekomendację trzech członków zwyczajnych lub honorowych Towarzystwa,
3) zostanie jednogłośnie przyjęta przez Zarząd,
4) uiści wpisowe.

§ 11

1. Członkiem – uczestnikiem Towarzystwa może być każda osoba, w tym również taka, która nie ukończyła 18 lat życia pod warunkiem, że:

1) złoży pisemną deklarację przystąpienia (potwierdzoną przez rodzica lub prawnego opiekuna, w przypadku osoby niepełnoletniej)
2) zostanie przyjęta przez Zarząd,
3) uiści wpisowe.

2. Członek – uczestnik, który ukończył 18 lat może zostać członkiem Towarzystwa po wypełnieniu procedury opisanej w § 10, z wyłączeniem punktu 4.

§ 12

1. Członkiem honorowym zostaje osoba, której godność taką w uznaniu szczególnych zasług dla Towarzystwa przyzna Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Każdy członek honorowy jest zwolniony od płacenia składek natomiast przysługują mu wszelkie prawa członka zwyczajnego, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosu na Walnym Zebraniu.

2. Członkowie honorowi Towarzystwa mają prawo:

1) uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu,
2) korzystać z obiektów, urządzeń i sprzętu Towarzystwa w ramach obowiązujących przepisów i regulaminów,
3) uprawiać wybrane dyscypliny sportu i rekreacji oraz brać udział w imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
4) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz, oceniać i poddawać krytyce ich działalność,
5) nosić oznakę Towarzystwa,
6) być nagradzani za działalność sportową lub społeczną w Towarzystwie zgodnie z odrębnymi przepisami,
7) z ważnych przyczyn zawieszać członkowstwo na czas określony.

3. Do obowiązków członków honorowych należy:

1) godne i etyczne postępowanie oraz stosowanie zasad fair-play w aktywności sportowej i działalności społecznej,
2) stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów sportowych oraz innych, a także uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa,
3) wykazywanie dbałości o majątek Towarzystwa,
4) propagowanie nienagannego trybu życia zapewniającego zachowanie tężyzny fizycznej i sprawności,
5) reprezentowanie barw Towarzystwa w szlachetnej rywalizacji sportowej.

§ 13

1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach z prawem głosu, wybierać i być wybieranym do wszystkich organów Towarzystwa.

2. Członkowie Towarzystwa mają prawo:

1) korzystać z obiektów, urządzeń i sprzętu Towarzystwa w ramach obowiązujących przepisów i regulaminów,
2) uprawiać wybrane dyscypliny sportu i rekreacji oraz brać udział w imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
3) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz, oceniać i poddawać krytyce ich działalność,
4) nosić oznakę Towarzystwa,
5) być nagradzani za działalność sportową lub społeczną w Towarzystwie zgodnie z odrębnymi przepisami,
6) z ważnych przyczyn zawieszać członkowstwo na czas określony.

§ 14

Do obowiązków członków należy:

1) branie czynnego udziału w działalności Towarzystwa,
2) godne i etyczne postępowanie oraz stosowanie zasad fair-play w aktywności sportowej i działalności społecznej,
3) stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów sportowych oraz innych, a także uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa,
4) wykazywanie dbałości o majątek Towarzystwa,
5) regularne opłacanie składek w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie,
6) propagowanie nienagannego trybu życia zapewniającego zachowanie tężyzny fizycznej i sprawności,
7) reprezentowanie barw Towarzystwa w szlachetnej rywalizacji sportowej.

§ 15

1. Członkostwo ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
2) skreślenia z listy członków Towarzystwa na podstawie uchwały Zarządu za zaleganie z zapłatą składek przez okres co najmniej 2 miesięcy od pisemnego upomnienia,
3) wykluczenia członka przez Zarząd za nieprzestrzeganie postanowień statutu lub działalność na szkodę Towarzystwa.

2. Członkostwo ulega zawieszeniu na skutek dobrowolnego zgłoszenia na piśmie do Zarządu ze wskazaniem okresu zawieszenia i szczególnych okoliczności, uzasadniających zgłoszenie. Zawieszenie skutkuje okresowym ustaniem praw i obowiązków statutowych.

3. Od uchwały w przedmiocie zawieszenia, skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni.

§ 16

Za niestosowanie się do postanowień statutu, regulaminów sportowych oraz za wykroczenia dyscyplinarne i naruszenie etyki sportowej Zarządowi przysługuje prawo nakładania na członków następujących kar:

1) upomnienia ustnego lub pisemnego,
2) wykluczenia.

§ 17

1. Władzami Towarzystwa są:

1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata

§ 18

Wybór władz Towarzystwa: Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym spośród członków Towarzystwa, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia lub przestępstwo skarbowe i których kandydatury zostały zgłoszone podczas Walnego Zebrania.

§ 19

Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie i nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia.

§ 20

Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykła większością, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 21

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się jako sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata.

§ 22

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia drogą elektroniczną członków Towarzystwa, co do zasady na 7 dni przed zebraniem.

§ 23

1. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie niezależnie od liczby członków z zastrzeżeniem § 37 i § 38 pkt 1.

2. Uchwały Walnego Zebrania wymagają większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w sprawach:

1) zmiany statutu,
2) nadania godności członka honorowego,
3) uchwał o wykluczeniu członka,
4) rozporządzenia nieruchomościami należącymi do Towarzystwa.

3. Uchwały Walnego Zebrania w sprawie rozwiązania Towarzystwa wymagają większości ¾ głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 24

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) w przypadku ustąpienia z funkcji w czasie kadencji więcej niż 1/3 członków Zarządu pochodzących z wyboru,
4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Towarzystwa wniesiony do Zarządu.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia żądania bądź wniosku.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) uchwalenie ogólnych kierunków działania Towarzystwa,
2) wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
3) ocena sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
6) ustalanie zasad, wysokości i terminów opłacania składek członkowskich i wpisowego,
7) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
8) nadawanie godności członka honorowego,
9) podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych statutem do kompetencji innych władz Towarzystwa.

§ 26

1. Zarząd Towarzystwa liczy do 7 członków (w tym Prezesa i wiceprezesów).

2. Zarząd wybiera w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, sekretarza i skarbnika.

3. Zarząd działa w oparciu o regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Walne Zebranie.

4. Do zaciągania zobowiązań finansowych uprawniony jest Prezes Zarządu lub wiceprezes Zarządu łącznie ze skarbnikiem lub sekretarzem.

§ 27

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa,
2) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
4) przyjmowanie, wykreślanie i wykluczenie członków Towarzystwa,
5) powoływanie i rozwijanie sekcji i zespołów oraz zatwierdzanie instrukcji wewnętrznych,
6) przygotowywanie regulaminów oraz zatwierdzanie instrukcji wewnętrznych,
7) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
8) uchwalanie budżetu i sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
9) ustalanie wynagrodzenia urzędującego członka Zarządu, w przypadku, gdy taka osoba zostanie zatrudniona.

2. Do reprezentowania Towarzystwa uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie oraz Wiceprezes Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu.

§ 28

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.

2. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu obowiązek realizacji zadań spoczywa na jego członkach zgodnie z przyjętym podziałem obowiązków.

§ 29

W razie ustąpienia lub skreślenia w trakcie kadencji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Zarząd lub Komisja Rewizyjna ma prawo do dokooptowania nowego członka zarządu, z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć dwóch.

§ 30

Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.

§ 31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądanie wyjaśnień,
3) występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskiem w przedmiocie oceny działalności Zarządu i udzielania mu absolutorium,
4) badanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych.

§ 32

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 33

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Towarzystwa ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia.

§ 34

Na majątek Towarzystwa składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 35

Na fundusze Towarzystwa składają się:

1) wpisowe i składki,
2) wpływy z imprez i innej działalności prowadzonej przez Towarzystwo,
3) dotacje, subwencje, spadki, zapisy i darowizny, pożytki z majątku Towarzystwa.

§ 36

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków władz Towarzystwa lub jego pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie władz Towarzystwa oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Zabronione jest przekazywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków władz Towarzystwa lub jego pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków Towarzystwa, członków władz Towarzystwa lub jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu ustawowego.

4. Zabroniony jest zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie władz Towarzystwa lub jego pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 37

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku, gdy na dwóch, kolejnych Walnych Zebraniach nie jest obecna, co najmniej połowa członków, wymogu obecności, co najmniej połowy członków nie stosuje się.

§ 38

1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością ¾ głosów w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku rozwiązania się Towarzystwa Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa. Uchwała ta podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

3. Walne Zebranie, które podjęło uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa powołuję Komisję Likwidacyjną.

4. Komisja Likwidacyjna odpowiedzialna jest za przeprowadzenie likwidacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałą Walnego Zebrania.

§ 39

Statut w niniejszym brzmieniu został uchwalony w dniu 30 grudnia 2014 r.